Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

19. března 2021

Naše organizace Junák – český skaut, z.s., resp. jeho pobočný spolek Junák - český skaut, Tiskové a distribuční centrum, z. s., IČO: 64934926, se sídlem Senovážné náměstí 977/24, Nové Město, 110 00 Praha (dále jen „Junák“) je správcem Vašich osobních údajů.

Úvodem Vás můžeme ubezpečit, že Vaše osobní údaje, které Junák získá v rámci projektu Skautská energie, jsou u nás v bezpečí, přičemž k jejich ochraně jsme přijali adekvátní organizačně-technická opatření. Vážně bereme nejen ochranu dat, ale též ochranu Vašeho soukromí.

Junák je realizátorem a garantem projektu Skautská energie a též držitelem ochranné známky „Skautská energie“. V rámci projektu úzce spolupracujeme se společností Občanům s.r.o., IČO: 06380964, se sídlem Vídeňská 995/63, 639 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 101777 (dále jen „Občanům“). Společnost Občanům je činná zejména jako administrátor tohoto projektu, pro který zajišťuje kompletní administrativní servis, včetně zajištění změny dodavatele účastníků projektu Skautské energie za účelem dosažení maximální úspory pro účastníky. Smlouvu mezi partnery projektu Skautská energie, ve které naleznete též bližší informace o fungování projektu, naleznete na www.skautskaenergie.cz.

Pokud se rozhodnete stát se též účastníkem projektu Skautská energie, budeme od Vás potřebovat určité osobní údaje. V rámci procesu Vaší registrace do projektu Skautská energie předáváte osobní údaje přímo spol. Občanům, přičemž odsouhlasujete podmínky projektu Skautská energie (formálně se jedná o uzavření dohody o účasti na projektu) a které dále udělujete plnou moc za účelem zajištění změny dodavatele energií, resp. plnění projektu. Popř. po provedení registrace může spol. Občanům při své činnosti získat další Vaše osobní údaje i jiným způsobem (např. získání osobních údajů – zejm. technického charakteru – týkajících se Vašeho odběrného místa, popř. Vaše hlasové záznamy, pořízené při telefonických hovorech se spol. Občanům či dalším zpracovatelem, apod.).

Ve všech těchto případech s námi spol. Občanům sdílí Vaše osobní údaje, neboť naše organizace Junák coby realizátor a garant projektu potřebuje mít k Vašim osobním údajům též přístup, a to mimo jiné za účelem kontroly činnosti spol. Občanům, zda jsou dodržovány veškeré podmínky spolupráce. Můžeme Vás ubezpečit, že společnost Občanům za účelem ochrany Vašich osobních údajů též přijala adekvátní organizačně-technická opatření.

Naše organizace Junák stanovuje společně se spol. Občanům účely a prostředky zpracování osobních údajů účastníků projektu Skautská energie, tedy i Vašich osobních údajů, a jsme tudíž se spol. Občanům v postavení společných správců ve smyslu čl. 26 nařízení GDPR. Se spol. Občanům společně odpovídáme za to, že zpracování osobních údajů v rámci projektu Skautská energie je zákonné, odpovídající principům nařízení GDPR a korektní vůči účastníkům projektu. Aktuální dodavatel energie je samostatným správcem osobních údajů. Práva a povinnosti dodavatele energie se řídí zejm. zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění; vzájemná práva a povinnosti mezi dodavatelem a zákazníkem také uzavřenou smlouvou o dodávkách a obchodními podmínkami. Junák a spol. Občanům vystupují v roli zprostředkovatelů uzavření smlouvy o dodávkách mezi zákazníkem a dodavatelem energie.

Junák a Občanům odpovídají za zpracování osobních údajů zákazníka, a každý z nich samostatně odpovídá za nasazení adekvátních organizačně-technických opatření k ochraně integrity, dostupnosti a důvěrnosti uchovávaných dat. Všichni společně odpovídají za to, že zpracování osobních údajů v rámci projektu Skautská energie, tak jak je předvídáno smlouvami, které mezi sebou Junák, Občanům a aktuální dodavatel energie uzavřeli, je zákonné, odpovídající principům nařízení GDPR a korektní vůči účastníkovi projektu.

V rámci spolupráce se spol. Občanům jsme se dohodli, že veškeré uplatnění práv subjektů údajů ve smyslu ust. čl. 15 až 23 GDPR (zejména pak žádosti o přístup ke zpracovávaným osobním údajům, žádosti o opravu nesprávně zpracovávaných osobních údajů, žádosti o výmaz osobních údajů, žádosti o omezení zpracování osobních údajů) vyřídí a v souladu s nařízením GDPR vypořádá vždy ta organizace (tj. Junák nebo spol. Občanům), které je uplatnění práva od subjektu údajů doručeno.

Se spol. Občanům jsme se též dohodli, že spol. Občanům bude vůči subjektům údajů, a tedy i vůči Vám, plnit informační povinnost ve smyslu čl. 12 – 14 nařízení GDPR. Nicméně z důvodu maximální transparentnosti a Vaší plné informovanosti, která Vám umožní učinit potřebná rozhodnutí, Vám níže poskytujeme poučení o zpracování osobních údajů, prováděném naší organizací Junák.

Se spol. Občanům jsme se dále dohodli, že kontaktním místem pro subjekty údajů (tedy i pro Vás) ve vztahu k osobním údajům je adresa sídla spol. Občanům: Vídeňská 995/63, Štýřice, 639 00 Brno, resp. e-mailová adresa spol. Občanům: skautska.energie@setrimeobcanum.cz.

Samozřejmě se můžete obrátit též přímo na nás, tedy organizaci Junáka, a to osobně, poštou či prostřednictvím e-mailu (kontaktní údaje viz níže).

Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 nařízení GDPR 

1.       Identifikace správce, subjektu údajů a kontaktní údaje. Správcem osobních údajů je Junák – český skaut, z.s., resp. jeho pobočný spolek Junák - český skaut, Tiskové a distribuční centrum, z. s., IČO: 64934926, se sídlem Senovážné náměstí 977/24, Nové Město, 110 00 Praha, sp.zn. L 38803 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Správce“). Kontaktní údaje Správce jsou: e-mail: tdc@skaut.cz, telefon: 234621223

Společným správcem spolu se Správcem ve smyslu čl. 26 nařízení GDPR je spol. Občanům s.r.o., IČO: 06380964, se sídlem Vídeňská 995/63, 639 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 101777. Kontaktní údaje spol. Občanům s.r.o. jsou: e-mail: skautska.energie@setrimeobcanum.cz, infolinka pro účastníky zapojené do projektu Skautské energie: 530 519 019, infolinka pro nové zájemce o registraci do Skautské energie: 703 485 131.

Subjektem údajů jste Vy.

2.       Zpracovávané osobní údaje. Správci jsou nebo mohou být subjektem údajů či jinak poskytovány následující osobní údaje subjektu údajů (zákazníka):

 • identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého či přechodného bydliště, kontaktní adresa, adresa a číslo odběrného místa, IČO, sídlo podnikání), podpis osoby;
 • kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa);
 • další osobní údaje spojené s účastí subjektu údajů v projektu Skautská energie (číslo bankovního účtu, spojovací číslo SIPO, údaje o zálohách a stávajícím dodavateli, údaje o spotřebě a odběrném místě, údaje o úspoře, apod.);

3.       Účely zpracování. Osobní údaje budou manuálně a elektronicky zpracovávány za níže uvedeným účelem a po níže uvedenou dobu:

(i) osobní údaje označené v bodě 2. za účelem ochrany právních nároků Správce a subjektu údajů, zvýšení ochrany práv Správce a subjektu údajů, např. v případě sporu se zákazníkem či s dodavatelem energií, či v jiných případech, a to po dobu účasti subjektu údajů na projektu Skautská energie (tj. po dobu existence smluvního vztahu mezi subjektem údajů a spol. Občanům) a dále po dobu nezbytnou pro vypořádání závazků z této účasti subjektu údajů na projektu Skautská energie;

(ii) osobní údaje označené v bodě 2. za účelem plnění smlouvy o spolupráci na realizaci projektu Skautská energie, uzavřené mezi Správcem a Občanům, a dále za účelem plnění návazné trojstranné smlouvy o spolupráci (strany: Správce, Občanům, dodavatel), uzavřené za účelem realizace projektu Skautská energie. Konkrétním účelem zpracování osobních údajů na základě uvedených smluv (dále jen „Smlouvy o spolupráci“) je zejména: řádné zajištění fungování projektu Skautská energie (vč. kontroly plnění povinností Občanům a dodavatele ze strany Správce, tedy např. zda nedochází k nedovolenému obchodnímu vytěžování osobních údajů subjektů údajů, apod.), a dále také zajištění úhrady provizí Správci ze strany dodavatele za připojená odběrná místa zákazníků-subjektů údajů (Správce za tímto účelem dostává pravidelné provizní přehledy o jednotlivých odběrných místech a dále po skončení časové limitované spolupráce souhrnný přehled dodávek do jednotlivých odběrných míst za celou dobu trvání Smluv o spolupráci). Pro tyto účely bude Správce zpracovávat osobní údaje subjektu údajů po dobu trvání výše uvedených Smluv o spolupráci a po dobu nezbytnou pro vypořádání závazků z těchto Smluv o spolupráci;

4.       Právní základ pro zpracování. Zpracování osobních údajů označených v bodě 2. probíhá na základě oprávněného zájmu Správce. Oprávněným zájmem správce je zajištění řádné realizace projektu Skautská energie, kontrola Občanům a dodavatele při plnění jejich úloh v rámci projektu a také zajištění úhrady provizí Správci ze strany dodavatele za připojená odběrná místa zákazníků. Oprávněný zájem Správce spočívá též v ochraně právních nároků Správce a subjektu údajů, zvýšení ochrany práv Správce a subjektu údajů, zejména při předcházení podvodům.

5.       Způsob a zásady zpracování osobních údajů, poučení o právech. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně a elektronicky prostřednictvím svých k tomu oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím specializované společnosti (zpracovatel osobních údajů). Osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečených databázích.

Správce prohlašuje, že veškeré zpracování osobních údajů subjektu údajů, popřípadě jejich nezbytné předávání, bude prováděno plně s ohledem na soukromí subjekt údajů a v souladu s platnými právními předpisy, zejména s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a s právními předpisy regulujícími zprostředkovatelskou činnost Správce.

Subjekt údajů může v souvislosti se zpracováním osobních údajů vůči Správci uplatnit práva uvedená níže, a to zejména:

 • elektronicky na e-mailové adrese uvedené výše v této informaci;
 • písemně na korespondenční adresu Správce uvedenou výše v této informaci.

a)      Právo na přístup, opravu, omezení a výmaz osobních údajů

Subjekt údajů má právo získat od Správce informace, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud Správce osobní údaje subjektu údajů zpracovává, je povinen poskytnout subjektu údajů bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může Správce účtovat přiměřený poplatek.

Subjekt údajů má dále právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají a na doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelům zpracování, a to i prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má rovněž právo na omezení zpracování jeho osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, v tomto případě bude zpracování omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování osobních údajů je protiprávní, subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro stanovený účel zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • subjekt údajů uplatnil právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, v tomto případě bude zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Na žádost subjektu údajů Správce bez zbytečného odkladu vymaže jeho osobní údaje, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 • osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje;

b)      Právo na přenositelnost osobních údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl Správci a které jsou zpracovávány automatizovaně, pokud je současně splněna některá z níže uvedených podmínek:

 • osobní údaje jsou zpracovávány pro konkrétní účel/-y na základě souhlasu subjektu údajů;
 • jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů zpracovávaných pro jeden nebo více stanovených účelů na základě výslovného souhlasu uděleného subjektem údajů; nebo
 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.

c)       Právo vznést námitku

V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu Správce má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů, které v námitce popíše. V případě přijetí námitky Správce osobní údaje přestane zpracovávat (ponechá si je pouze uložené) a provede posouzení, zda má závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud Správce dojde k závěru, že takové důvody má, informuje o tom subjekt údajů, sdělí mu zároveň možnosti další obrany a ve zpracování osobních údajů pokračuje. Pokud Správce naopak dojde k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování osobních údajů nemá, subjekt údajů o tom informuje, zpracování ukončí a provede výmaz osobních údajů.

d)      Vyřizování žádostí subjektu údajů při uplatnění jejich práv u Správce

Správce umožňuje subjektu údajů podání žádostí v různých formách (zejm. v listinné podobě, elektronicky). Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, budou informace poskytnuty v běžně používané elektronické formě, ledaže by subjekt údajů ve své žádosti uvedl, že požaduje jiný způsob poskytnutí informací. O opatřeních přijatých na základě žádosti subjektu údajů informuje Správce subjekt údajů do jednoho měsíce od přijetí žádosti, nejpozději však do tří měsíců od přijetí žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena. 

e)       Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (sídlo: Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz), případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

  6.       Příjemci osobních údajů. Správce údajů může jakékoliv osobní údaje subjektu (avšak jen v nezbytném rozsahu) předat jiným osobám – zpracovatelům, které mohou se správcem údajů spolupracovat na plnění smlouvy v případě, že správce údajů tyto jednotlivé kroky nezajišťuje sám, nebo mohou zajišťovat úkony v souvislosti s fungováním správce (jedná se zejména o poskytovatele IT služeb a softwarových řešení, externí účetní a auditorské společnosti, advokátní kancelář, aj.).

Osobní údaje nebudou předávány ani zpřístupňovány žádným příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích.

7.       Ostatní informace. Požadavek na zpracování veškerých osobních údajů poskytovaných Správci je požadavkem smluvním, nikoliv zákonným. Poskytnutí osobních údajů tudíž není povinné.

Osobní údaje uvedené v bodě 2. písm. a) až c) jsou osobními údaji, bez nichž nelze řádně poskytovat služby ze strany spol. Občanům s.r.o. a Junáka v rámci projektu Skautská energie, tedy bez nich nelze smlouvu se spol. Občanům s.r.o. uzavřít. To by mělo za následek nemožnost zapojení do projektu Skautská energie, jehož realizátorem a garantem je Junák.