Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

1. června 2024

Naše organizace Junák - český skaut, Tiskové a distribuční centrum, z. s., IČO: 649 34 926, se sídlem Senovážné náměstí 977/24, Nové Město, 110 00 Praha (též jen „Junák“) je správcem Vašich osobních údajů.

Úvodem Vás můžeme ubezpečit, že Vaše osobní údaje, které Junák získá v rámci projektu Skautská energie, který je popsán dále, jsou u nás v bezpečí, přičemž k jejich ochraně jsme přijali adekvátní organizačně-technická opatření. Vážně bereme nejen ochranu dat, ale též ochranu Vašeho soukromí.

Projekt Skautská energie funguje na principu zajištění co nejvýhodnějších dodávek elektřiny a plynu pro jeho účastníky, kterými jsou zpravidla členové Junáka, či jejich sociální okolí. Výhodou projektu Skautská energie je zejména nabídka dodávek energií za výhodné ceny. Dlouhodobě ze srovnání s jinými dodavateli elektřiny a plynu vycházela vždy nabídka v rámci projektu Skautské energie nejlépe.

Junák je realizátorem a garantem projektu Skautská energie a též držitelem ochranné známky „Skautská energie“. V rámci projektu úzce spolupracujeme s dodavateli energií, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 těchto zásad (též jen „Dodavatelé energií“), kteří zajišťují dodávku energií jednotlivým zákazníkům na základě uzavírané smlouvy o sdružených službách na dodávku energií. Smlouvu o sdružených službách na dodávku energií uzavírá zákazník s konkrétním Dodavatelem energií, a to prostřednictvím organizace Junák.

Pokud se rozhodnete stát se též účastníkem projektu Skautská energie, budeme od Vás potřebovat určité osobní údaje. Tyto osobní údaje jsme v rámci projektu Skautské energie oprávněni poskytnout Dodavatelům energií. Dodavatelé energií jsou samostatnými správci osobních údajů. Vaše osobní údaje jsou Dodavatelé energií oprávněni zpracovávat pro účely uzavření smlouvy o sdružených službách na dodávku energií, pro účely plnění smlouvy a při vyřizování Vašich žádostí, zpracování údajů z měření, reklamace a vzájemné komunikace, a to prostřednictvím různých komunikačních kanálů a dále pro účely plnění právních povinností stanovených Dodavatelům energií obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění (též jen „EnerZ“); jedná se zejména o povinnost poskytovat údaje o zákaznících provozovatelům distribuční soustavy, zajišťovat bezpečnou a spolehlivou dodávku energií při dodržení bezpečnostních standardů, předávat údaje operátorovi trhu aj.  Práva a povinnosti Dodavatelů energií se řídí zejména EnerZ; vzájemná práva a povinnosti mezi Dodavateli energií, resp. jednotlivým Dodavatelem energií a zákazníkem také uzavřenou smlouvou o sdružených službách na dodávku energií a obchodními podmínkami.

Naše organizace Junák vystupuje v některých případech v roli zprostředkovatele uzavření smlouvy o sdružených službách na dodávku energií mezi Dodavateli energií a zákazníkem. V rámci této činnosti stanovuje prostředky zpracování osobních údajů účastníků projektu Skautská energie, tedy i Vašich osobních údajů a odpovídá za to, že zpracování osobních údajů v rámci projektu Skautská energie je zákonné, odpovídající principům Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,   o ochraně osobních údajů (též jen „GDPR“) a korektní vůči účastníkům projektu.

Organizace Junák odpovídá za zpracování osobních údajů zákazníka, za nasazení adekvátních organizačně-technických opatření k ochraně integrity, dostupnosti a důvěrnosti uchovávaných dat, dále pak za to, že zpracování osobních údajů v rámci projektu Skautská energie, tak jak je předvídáno smlouvami, které mezi sebou Junák a Dodavatelé energií uzavřeli, je zákonné, odpovídající principům GDPR a korektní vůči účastníkovi projektu.

V rámci spolupráce s Dodavateli energií jsme se dohodli, že Vaše osobní údaje, které získají Dodavatelé energií v rámci smluvního vztahu o sdružených službách na dodávku energií, mohou být poskytnuty organizaci Junák za účelem plnění projektu Skautské energie.

Veškeré uplatnění práv subjektů údajů ve smyslu ust. čl. 15 až 23 GDPR (zejména pak žádosti o přístup ke zpracovávaným osobním údajům, žádosti o opravu nesprávně zpracovávaných osobních údajů, žádosti o výmaz osobních údajů, žádosti o omezení zpracování osobních údajů) vyřídí a v souladu s nařízením GDPR vypořádá organizace Junák.  

Z důvodu maximální transparentnosti a Vaší plné informovanosti, která Vám umožní učinit potřebná rozhodnutí, Vám níže poskytujeme poučení o zpracování osobních údajů, prováděném naší organizací Junák.

Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 nařízení GDPR

1. Identifikace správce, subjektu údajů a kontaktní údaje.

Správcem osobních údajů je Junák - český skaut, Tiskové a distribuční centrum, z. s., IČO: 649 34 926, se sídlem Senovážné náměstí 977/24, Nové Město, 110 00 Praha, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 38803 (též jen „Správce“). Kontaktní údaje Správce jsou: e-mail: tdc@skaut.cz, telefon: 777 663 997.

Subjektem údajů jste Vy.

2. Zpracovávané osobní údaje.

Správci jsou nebo mohou být subjektem údajů či jinak poskytovány následující osobní údaje subjektu údajů (zákazníka):

identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého či přechodného bydliště, kontaktní adresa, adresa a číslo odběrného místa, IČO, sídlo podnikání), podpis osoby;

kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa);

další osobní údaje spojené s účastí subjektu údajů v projektu Skautská energie (EAN/EIC, Komodita, stav smlouvy u dodavatele, datum podpisu smlouvy s dodavatelem, stav připojení odběrného místa, datum zahájení dodávky, závazek do, předpokládaná spotřeba u Odběrného místa, číslo bankovního účtu, spojovací číslo SIPO, údaje o zálohách a stávajícím dodavateli, údaje o spotřebě a předpokládané spotřebě a odběrném místě, údaje o úspoře, apod.);

3. Účely zpracování.

Osobní údaje budou Správcem manuálně a / nebo elektronicky zpracovávány za níže uvedeným účelem a po níže uvedenou dobu:

 • (i) osobní údaje označené v bodě 2. za účelem ochrany právních nároků Správce a subjektu údajů, zvýšení ochrany práv Správce a subjektu údajů, např. v případě sporu subjektu údajů s Dodavatelem  energií, či v jiných případech, a to po dobu účasti subjektu údajů na projektu Skautská energie a dále po dobu nezbytnou pro vypořádání závazků z této účasti subjektu údajů na projektu Skautská energie;
 • (ii) osobní údaje označené v bodě 2. za účelem plnění smlouvy o účasti na projektu Skautská energie, uzavřené mezi Správcem a Dodavateli energií (též jen „Smlouvy o spolupráci“). Konkrétním účelem zpracování osobních údajů na základě Smluv o spolupráci je zejména: řádné zajištění fungování projektu Skautská energie (vč. kontroly plnění povinností Dodavatelů energií ze strany Správce, tedy např. zda nedochází k nedovolenému obchodnímu vytěžování osobních údajů subjektů údajů, apod.), a dále také zajištění úhrady provizí Správci ze strany Dodavatelů energií za připojená odběrná místa zákazníků – subjektů údajů (Správce za tímto účelem dostává od Dodavatelů energií pravidelné provizní přehledy/reporty o jednotlivých odběrných místech a dále, po skončení časově limitované spolupráce, souhrnný přehled dodávek do jednotlivých odběrných míst za celou dobu trvání Smluv o spolupráci). Pro tyto účely bude Správce zpracovávat osobní údaje subjektu údajů po dobu trvání výše uvedených Smluv o spolupráci a po dobu nezbytnou pro vypořádání závazků z těchto Smluv o spolupráci;

4. Právní základ pro zpracování.

Zpracování osobních údajů označených v bodě 2. probíhá v souladu s čl. 6 odst. b) GDPR, tedy je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené mezi Junákem a Vámi coby subjektem údajů. Tím se rozumí zajištění řádné realizace projektu Skautská energie, kontrola Dodavatelů energií při plnění jejich úloh v rámci projektu a také zajištění úhrady provizí Správci ze strany Dodavatelů energií za připojená odběrná místa zákazníků. Hlavním důvodem zpracování osobních údajů zákazníků proto jinými slovy je dosažení cíle uzavřené smlouvy, kterým je zajištění dodávek energií od Dodavatelů energií.

5. Způsob a zásady zpracování osobních údajů, poučení o právech.

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně a elektronicky prostřednictvím svých k tomu oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím specializované společnosti (zpracovatel osobních údajů). Osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečených databázích.

Správce prohlašuje, že veškeré zpracování osobních údajů subjektu údajů, popřípadě jejich nezbytné předávání, bude prováděno plně s ohledem na soukromí subjektu údajů a v souladu s platnými právními předpisy, zejména s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a s právními předpisy regulujícími zprostředkovatelskou činnost Správce.

Subjekt údajů může v souvislosti se zpracováním osobních údajů vůči Správci uplatnit práva uvedená níže, a to zejména:

 • elektronicky na e-mailové adrese uvedené výše v této informaci;
 • písemně na korespondenční adresu Správce uvedenou výše v této informaci.

a)  Právo na přístup, opravu, omezení a výmaz osobních údajů

Subjekt údajů má právo získat od Správce informace, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud Správce osobní údaje subjektu údajů zpracovává, je povinen poskytnout subjektu údajů bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může Správce účtovat přiměřený poplatek.

Subjekt údajů má dále právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, a na doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelům zpracování, a to i prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má rovněž právo na omezení zpracování jeho osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, v tomto případě bude zpracování omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování osobních údajů je protiprávní, subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

Správce již osobní údaje nepotřebuje pro stanovený účel zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

subjekt údajů uplatnil právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, v tomto případě bude zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Na žádost subjektu údajů Správce bez zbytečného odkladu vymaže jeho osobní údaje, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 • osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje.

b)  Právo na přenositelnost osobních údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl Správci a které jsou zpracovávány automatizovaně, pokud je současně splněna některá z níže uvedených podmínek:

 • osobní údaje jsou zpracovávány pro konkrétní účel/-y na základě souhlasu subjektu údajů;
 • jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů zpracovávaných pro jeden nebo více stanovených účelů na základě výslovného souhlasu uděleného subjektem údajů; nebo
 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.

c)   Právo vznést námitku

V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu dle bodu 4 výše má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů, které v námitce popíše. V případě přijetí námitky Správce osobní údaje přestane zpracovávat (ponechá si je pouze uložené) a provede posouzení, zda má závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud Správce dojde k závěru, že takové důvody má, informuje o tom subjekt údajů, sdělí mu zároveň možnosti další obrany a ve zpracování osobních údajů pokračuje. Pokud Správce naopak dojde k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování osobních údajů nemá, subjekt údajů o tom informuje, zpracování ukončí a provede výmaz osobních údajů.

d)  Vyřizování žádostí subjektu údajů při uplatnění jejich práv u Správce

Správce umožňuje subjektu údajů podání žádostí v různých formách (zejm. v listinné podobě, elektronicky). Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, budou informace poskytnuty v běžně používané elektronické formě, ledaže by subjekt údajů ve své žádosti uvedl, že požaduje jiný způsob poskytnutí informací. O opatřeních přijatých na základě žádosti subjektu údajů informuje Správce subjekt údajů do jednoho měsíce od přijetí žádosti, nejpozději však do tří měsíců od přijetí žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena.

e)   Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz), případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

6. Příjemci osobních údajů.

Správce údajů může jakékoliv osobní údaje subjektu (avšak jen v nezbytném rozsahu) předat jiným osobám – zpracovatelům, které mohou se Správcem údajů spolupracovat na plnění smlouvy v případě, že Správce údajů tyto jednotlivé kroky nezajišťuje sám, nebo mohou zajišťovat úkony v souvislosti s fungováním Správce (jedná se zejména o poskytovatele IT služeb a softwarových řešení, externí účetní a auditorské společnosti, advokátní kancelář, aj.).

Správce údajů může dále osobní údaje subjektů údajů v rozsahu uvedeném v bodě 2. předávat Dodavatelům energií v rámci realizace projektu Skautská energie.

Osobní údaje nebudou předávány ani zpřístupňovány žádným příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích.

7. Ostatní informace.

Požadavek na zpracování veškerých osobních údajů poskytovaných Správci je požadavkem smluvním, nikoliv zákonným. Poskytnutí osobních údajů tudíž není povinné.

Osobní údaje uvedené v bodě 2. písm. a) až c) jsou osobními údaji, bez nichž nelze řádně poskytovat služby ze strany Dodavatelů energií a Junáka v rámci projektu Skautská energie, tedy bez nich nelze smlouvu s Dodavateli energií uzavřít. To by mělo za následek nemožnost zapojení do projektu Skautská energie, jehož realizátorem a garantem je Junák.

------------

Příloha č. 1

Seznam Dodavatelů energií ke dni 1. 6. 2024

 • eYello CZ, k.s., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha, IČ: 25054040
 • Pražská plynárenská, a. s., se dídlem Národní 37/38, 110 00 Praha, IČ: 60193492
 • MND a.s., se sídlem Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, IČ: 28483006
 • CENTROPOL ENERGY, a.s., se sídlem Vaníčkova 1594/1, 400 0137 Ústí nad Labem, IČ: 25458302
 • BIDLI energie a.s., se sídlem Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1, IČ: 06303684