Ochrana osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů

28. února 2018

V rámci projektu „Skautská energie“ Junák – český skaut, z. s. (Junák) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zákazníka, který se zapojil do projektu, a to v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, kontakt telefonický a e-mailový, údaj o současném dodavateli energie a o odběrném místě a výši spotřeby, dále požadovaný způsob úhrady, bankovní či jiné spojení a preferovaná výše záloh. Tyto osobní údaje Junák shromažďuje a uchovává proto, aby mohl zákazníkovi splnit smlouvu uzavřenou s ním přistoupením zákazníka k projektu, tedy aby mohl realizovat službu zákazníkovi, pro niž zákazník do projektu Skautské energie přistoupil. Službu není možné z povahy věci poskytovat anonymnímu zákazníkovi.

Současně Junák zpracovává osobní údaje zákazníka i pro účely vlastního legitimního zájmu na tom, aby mu dodavatel energie řádně vyplácel provizi, která je určena částkou za každou 1 MWh předpokládané spotřeby za každé připojené odběrné místo (předpokládanou spotřebou se rozumí údaj o předpokládané spotřebě ve smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny a/nebo plynu uzavřené mezi zákazníkem a dodavatelem), a aby bránil TGI, Občanům, s. r. o. i aktuálnímu dodavateli energie v nedovoleném obchodním vytěžování osobních údajů zákazníka. V souvislosti s tím má Junák zájem zejména na tom, aby od zprostředkující společnosti Terra Group Investment, a. s. („TGI“) nebo Občanům, s. r. o. („Občanům“) dostával pravidelné provizní přehledy o jednotlivých odběrných místech, od samotného aktuálního dodavatele energie dále po skončení časové limitované spolupráce souhrnný přehled dodávek do jednotlivých odběrných míst za celou dobu trvání smlouvy.

Projekt Skautská energie spočívá z hlediska zpracování osobních údajů v shromažďování a uchovávání osobních údajů zákazníka Junákem s tím, že Junák tyto osobní údaje na základě dvoustranné smlouvy uzavřené se společností TGI resp. Občanům a návazné trojstranné smlouvy uzavřené mezi Junákem, toutéž společností a aktuálním dodavatelem energie předává TGI resp. Občanům za účelem sjednání smlouvy o dodávkách energie (elektřiny, plynu) s dodavatelem. Junák poté nadále osobní údaje zákazníků uchovává proto, aby kontroloval řádné plnění závazků vůči zákazníkovi ze strany TGI a Občanům a dále aby si ověřoval úplnost provizních reportů od TGI či Občanům a dodavatele, popř. aby uplatňoval vůči TGI, Občanům nebo dodavateli sankce za nedovolené obchodní vytěžování osobních údajů zákazníka. TGI a Občanům po převzetí osobních údajů zákazníka dále samostatně jedná vůči dodavateli energie a komunikuje s ním.

TGI a Občanům nesmí podle smlouvy uzavřené s Junákem po skončení této smlouvy dále zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to s výjimkou zpracování za účelem vypořádání závazků z této smlouvy a z návazné trojstranné smlouvy uzavírané mezi Junákem, TGI či Občanům a aktuálním dodavatelem energie. TGI či Občanům nadále nesmí realizovat oprávnění z udělené plné moci. Ani TGI, Občanům ani dodavatel energie nesmějí vytěžovat pro své obchodní účely nebo obchodní účely jiných osob kontakty a osobní údaje zákazníka, tj. zejména nesmějí tyto údaje předávat třetí osobě a nesmějí zasílat zákazníkovi obchodní sdělení ani činit jim nabídky na uzavření jakéhokoli smluvního vztahu. Dodavatel energie není ve zpracování osobních údajů smluvně omezen zejména co do jejich dalšího uchovávání ani po skončení odběru energie zákazníkem; osobní údaje zákazníka dodavatel energie nadále zpracovává na svou odpovědnost správce, ovšem tím není dotčen zákaz dalšího obchodního vytěžování osobních údajů zákazníka, jak je uvedeno výše. Ani TGI, Občanům ani dodavatel energie nejsou omezeni ve zpracování osobních údajů zákazníka, pokud jim zákazník sám k tomu udělí pokyn, a to zpravidla v rámci samostatného smluvního vztahu, jenž by zákazník s TGI, Občanům nebo dodavatelem energie případně sám za sebe bez Junáka o své vůli uzavřel.

Sám Junák uchovává osobní údaje zákazníka po celou dobu jeho účasti na projektu Skautská energie. Smlouva mezi Junákem a zákazníkem je navázána vyplněním formuláře projektu a odesláním zákazníkem udělené příslušné plné moci Junáku, přičemž účast zákazníka na projektu trvá, dokud zákazník výslovně neprojeví svou vůli ukončit smlouvu s Junákem (z projektu vystoupit), popř. dokud není ukončena Junákem v souladu s pravidly projektu. V případě vystoupení zákazníka z projektu uchovává Junák osobní údaje zákazníka do doby vypořádání všech závazků nasmlouvaného dodavatele energie a TGI vůči Junákovi, a poté osobní údaje vymaže.

Jak Junák tak i TGI resp. Občanům a aktuální dodavatel energie jsou samostatnými správci osobních údajů, kteří spolu v rámci projektu Skautská energie kooperují. Práva a povinnosti dodavatele energie se řídí zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, vzájemná práva a povinnosti mezi dodavatelem a zákazníkem také uzavřenou smlouvou o dodávkách a obchodními podmínkami. Junák a TGI resp. Občanům vystupují v roli zprostředkovatelů uzavření smlouvy o dodávkách mezi zákazníkem a dodavatelem energie. Zákazník uděluje plnou moc TGI resp. Občanům k uzavření nové odběratelské smlouvy. Každý zúčastněný správce osobních údajů – Junák, TGI či Občanům a aktuální dodavatel energie samostatně odpovídají za zpracování osobních údajů zákazníka, m. j. každý z nich samostatně odpovídá za nasazení adekvátních organizačně-technických opatření k ochraně integrity, dostupnosti a důvěrnosti uchovávaných dat. Všichni společně ale odpovídají za to, že zpracování osobních údajů v rámci projektu Skautská energie, tak jak je předvídáno smlouvami, které mezi sebou Junák, TGI či Občanům a aktuální dodavatel energie uzavřeli, je zákonné, odpovídající principům evropského nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a korektní vůči zákazníkovi. Samostatně Junák odpovídá za to, že zákazník přistoupivší do projektu Skautská energie bude náležitě poučen ve smyslu čl. 13 GDPR o zpracování jeho osobních údajů v rámci projektu, přičemž TGI a aktuální dodavatel energie by také měli dát zákazníkovi poučení o zpracování osobních údajů, které bez ohledu na projekt provádějí sami.

Zákazník má právo obracet se s svými žádostmi a stížnosti stran zpracování osobních údajů jak na Junáka tak na TGI či Občanům a na dodavatele energie, popř. se stížnostmi také na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Každý ze zúčastněných správců osobních údajů řeší žádosti a stížnosti zákazníka týkající se zpracování osobních údajů, které sám provádí (viz výše). Pokud ze zákazníkovy žádosti nebo stížnosti vyvodí, že žádost nebo stížnost zákazníka směřuje do zpracování osobních údajů, které je kompetentní provádět jiný správce, sdělí tuto skutečnost zákazníkovi, jinak žádost nebo stížnost sám vyřídí. Junák vždy bude řešit stížnosti týkající se neoprávněného zpracování osobních údajů ze strany TGI, Občanům nebo dodavatele energie.

Vůči samotnému Junáku má zákazník zejména právo na přístup ke svým osobním údajům a k informacím týkajícím se jejich zpracování (viz čl. 15 odst. 1 GDPR), na přehled zpracovávaných osobních údajů, na jejich opravu, upřesnění či doplnění, neodpovídají-li skutečnosti (včetně dočasného omezení zpracování nesprávných osobních údajů), a dále na jejich výmaz v souvislosti s ukončením své účasti v projektu Skautská energie (viz výše). Povinnosti ostatních správců osobních údajů při nakládání s osobními údaji zákazníka jsou popsány výše a tito ostatní správci jsou sami za sebe povinni je dodržovat a vyřizovat žádosti a stížnosti, které se týkají zpracování osobních údajů v jejich kompetenci.