Skautská energie

zpráva o řešení aktuální krizové situace

13. prosince 2021

Skautská energie je projekt Junáka – českého skauta postavený na silné pozici velké organizace, při vyjednávání s dodavateli zastupuje mnoho odběratelů. Do výchovné skautské činnosti jednotlivých oddílů projekt žádným způsobem nezasahuje. Významně ji ale podporuje: dodavatelé energií totiž za každou odebranou megawatthodinu posílají určitou částku na podporu skautingu. Projekt tak pomáhá zajistit největší české organizaci pro výchovu dětí a mládeže další zdroj financování, snížit finanční závislost na dotacích a členských příspěvcích a podporovat rozvoj skautingu do budoucna. V počátcích byla Skautská energie především způsob, jak snížit skautským oddílům náklady na energie v klubovnách a základnách. Postupně se přidaly skautské rodiny, příznivci a přátelé a nakonec jsme Skautskou energii otevřeli široké veřejnosti.

Po 8 letech úspěšného provozu přišla Skautská energie v říjnu 2021 o dodavatele. Uprostřed nárůstu cen energií ukončil Kolibřík Energie, dosavadní dodavatel Skautské energie, dodávky plynu a elektřiny. Tím vznikla krizová situace, kterou tým Skautské energie řešil a řeší v zájmu svých zákazníků, kterých bylo v říjnu 2021 přes 30 tisíc.  

Skautská energie je přesvědčena, že dodavatel Kolibřík Energie, dceřiná firma Armex Energy, svým rozhodnutím o ukončení dodávek zákazníkům porušila své smluvní závazky a způsobila škodu všem jednotlivým zákazníkům i Junáku - českému skautu. Skautská energie stojí již 8 let na straně svých zákazníků a tato situace trvá i během stávající krize. Budeme zákazníkům nápomocni, aby se domohli odškodnění za škodu, která jim byla dodavatelem způsobena.   

Děkujeme zákazníkům Skautské energie za pokračující důvěru. Budeme i nadále konat v jejich zájmu.

Níže Skautská energie informuje své zákazníky o průběhu krizové situace. Jsme si vědomi toho, že dohadů a odhadů koluje po internetu nespočet. Zde představujeme skutečnosti v přiměřené úrovni detailu. Další podklady budou k dispozici soudu a případně dalším orgánům (včetně dalších orgánů činných v trestním řízení).  

Pokud nejste s projektem příliš seznámeni, možná se vám vyplatí kliknout níže na rejstřík společností a osob kolem projektu Skautská energie.

Jaký byl průběh současné krize a jejího řešení u projektu Skautská energie?

Dodavatel Kolibřík Energie 15. října 2021 oznámil, že není dále schopen zajistit nákup dodávek elektřiny a plynu pro své zákazníky a dodávky ukončuje. K 19. říjnu 2021 přišel o licenci dodavatele energií.

Co porušení smlouvy ze strany Kolibřík Energie předcházelo? 

Od konce září (konkrétně 24. září) probíhala jednání mezi Kolibřík Energy a vedením projektu Skautské energie. Jednání vyvolal Kolibřík Energie. V průběhu jednání přišel majitel Armexu a jednatel Kolibřík Energie Hynek Sagan s nabídkou převést okamžitě všechny zákazníky na spotové ceny - tedy velkoobchodní ceny odvíjející se od denních cen na burze (odpovídají přibližně cenám, za které nyní prodávají dodavatelé poslední instance - DPI). Sdělil, že v opačném případě pošle zákazníky do DPI.

Výše uvedená nabídka byla ultimátem s velmi krátkou (konkrétně dvoudenní) lhůtou pro přijetí či odmítnutí, a obsahovala mj. podmínku, že by Skautská energie nemohla svobodně komunikovat se zákazníky o tom, jak a proč ke změně došlo. Předpokládáme, že zájmem Kolibřík Energie bylo udržení vlastního dobrého jména navzdory neschopnosti splnit své závazky vůči zákazníkům Skautské energie. Tuto nabídku, z pohledu vedení projektu Skautské energie ultimátum, Skautská energie nepřijala, neboť ji považovala za nevýhodnou pro zákazníky. 

V situaci dramaticky rostoucích cen byl tým Skautské energie připraven jednat o případné změně smluvních vztahů. Abychom však mohli s čistým svědomím prezentovat zákazníkům Skautské energie změnu smluvního vztahu, požadovali jsme, aby byly ze strany Kolibřík Energie či Armexu zohledněny hromadné přednákupy elektřiny a plynu uskutečněné pro odběratele Skautské energie a aby díky nim byla přiměřeně snížena cena případného nového řešení pro každého zákazníka. Dodnes nevíme, proč Kolibřík Energie resp. Armex tuto možnost nikdy nezohlednil a nevyužil tak šance předstoupit před zákazníky a zachovat si přitom tvář.

Armex / Kolibřík ke Skautské energii komunikovali na konci září a v průběhu října celkem čtyřikrát. První tři komunikace obsahovaly ultimáta se spotovou cenou nebo s posláním zákazníků do DPI s opakovaným tvrzením, že žádný fixní produkt není vzhledem k situaci na trhu možný. Vedení Skautské energie na tuto nabídku nepřistoupilo. 

Až poslední nabídka poprvé obsahovala fixní ceny. Průběh jednání s dodavatelem byl však natolik turbulentní, že pro nás přestal být důvěryhodným partnerem, jehož dodávky bychom ještě mohli doporučit účastníkům projektu Skautské energie. Důvěru ve tvrzení Armexu a Kolibříka Energie a především v to, že obdobná situace nenastane znovu za měsíc či za dva, již vedení Skautské energie nemělo. Zákazníky by Skautská energie navíc musela aktivně převést na nové podmínky prostřednictvím plných mocí a zákazníci by pak, na rozdíl od současného stavu, nemohli na dodavateli uplatňovat náhradu škody. De facto by se jednalo o jejich rozhodnutí, ale bez jejich vědomí. I tato nabídka navíc obsahovala podmínku, která by Skautské energii nedovolovala svobodně komunikovat k zákazníkům.

Bohužel nebylo možné zákazníky o problému informovat dříve, než po rozhodnutí dodavatele ukončit zákazníkům dodávky. Dodavatel důrazně podmiňoval jakoukoliv možnost smírného řešení koordinovanou komunikací a naší snahou bylo do poslední chvíle hledat řešení. Zároveň měli zákazníci platné smlouvy, které nemohli předčasně ukončit. Smlouvu tak porušil pouze dodavatel Kolibřík Energie.

Podzimním krizovým jednáním se čtyřmi dopisy ze strany dodavatele předcházela komunikace v červnu. Při ní dodavatel navrhnul zvýšit ceny za energie, ale vzhledem k platným smlouvám k tomu Skautská energie neviděla nejmenší důvod. Dodavatel potvrdil, že smlouvy stávajících zákazníků dodrží. Koncem léta dodavatel navrhnul dočasné ukončení příjmu nových zákazníků, pro udržení stability projektu. Tato změna nijak nedopadala na stávající zákazníky, “pouze” oslabovala projekt Skautské energie jako takový. Skautská energie na něj v zájmu svých stávajících zákazníků přistoupila a příjem nových zákazníků byl ukončen k 10. září. V průběhu těchto jednání byla Skautská energie opakovaně ujišťována o tom, že smlouvy stávajících zákazníků nejsou ohroženy. To se změnilo utimátem ze strany Hynka Sagana, majitele Armexu, na schůzce svolané Kolibřík Energie dne 24. září. Kroky, které následovaly, jsou popsané výše. 

Co se stalo s nakoupenou energií?

Kolibřík Energie ukončila dodávky zákazníkům dle vlastního vyjádření z důvodu raketového růstu energií. Při jednáních ovšem opakovaně na výzvy Skautské energie dodavatel Kolibřík Energie potvrzoval, že nakupuje ve velkém množství a včas. Nebyl ale ochoten při zářijových a říjnových jednáních přistoupit na finanční odškodnění zákazníků, pokud by Skautská energie přistoupila na změnu smluv. Skautská energie dodnes neví, jestli Kolibřík Energie nakupovala dostatek energie pro své zákazníky, a pokud ano, jak dodavatel opakovaně tvrdil, co se s nakoupenou energií po jejím nedodání zákazníkům stalo. 

Jak jsme na jaře 2020 vybrali dodavatele?

Cílem výběrového řízení na jaře 2020 bylo zajistit nejlepší možné podmínky zákazníkům a skautské organizaci, jako i při předchozích pěti výběrových řízeních. Nejlepší cenu na trhu určilo první kolo výběrového řízení (popsáno na jaře 2020). V dalším kole jsme řešili možnou podporu skautské organizace dodavatelem. Smlouvu jsme uzavřeli s dodavatelem Kolibřík Energie, protože nabídla kombinaci nejlepší ceny pro zákazníky a nejlepší podpory pro skautskou organizaci - konkrétně šlo o rozdíl několika milionů korun.

Naše tehdejší mechanismy sice běžně menší subjekty vyřazovaly, zde jsme však po pečlivém zvážení výjimku udělali. Stalo se tak proto, že za novým dodavatelem stála kombinace dvou subjektů, o jejichž stabilitě a důvěryhodnosti jsme neměli důvod pochybovat. Jednak skupina TGC, která nám jako servisní organizace projekt Skautská energie spravovala od počátku, tedy tehdy více než 6 let. A pak skupina Armex, která je jednou z největších společností v Česku a významným hráčem v energetice, navíc byla jedním z našich předchozích dodavatelů. Spojení nám přišlo dostatečně silné, a umožnili jsme tak jejich účast ve výběrovém řízení.

Kolibřík Energie začal dodávat všem zákazníkům Skautské energie od 1. ledna 2021. Již od 2. poloviny roku 2020 znal charakteristiku odběrných míst s jejich plánovanou spotřebou a měl se na ni dle dohody připravit. Ve smlouvě byly definovány maximální limity objemů, pro které byl povinen dodávky za vysoutěžené ceny zajistit. Těchto limitů nebylo nikdy v průběhu roku 2021 ani zdaleka dosaženo. Zároveň bylo smluvně nastaveno i množství očekávaného měsíčního přírůstku - plánovaných objemů se v tomto podařilo dosáhnout v letních měsících, do té doby byla akvizice nových zákazníků výrazně pod smluvně dohodnutými kapacitami.   

Jak jsme po porušení smlouvy ze strany Kolibřík Energie zajistili komunikaci se zákazníky? 

Ihned po oznámení definitivního rozhodnutí dodavatele ukončit dodávky jsme v průběhu pátku 15. října 2021 informovali o tomto rozhodnutí všechny zákazníky Skautské energie. Ještě ten den jsme vytvořili zcela nové callcentrum, které začalo odbavovat obrovské množství dotazů. Dodavatel komunikaci se zákazníky vyřešil jedním e-mailem a na naši dosavadní servisní společnost Občanům se nebylo možné vzhledem k propojení s dodavatelem spolehnout. V zájmu zákazníků jsme museli rychle jednat sami. Nově nastavený systém v následujících dnech a týdnech dosud odbavil prostřednictvím telefonní infolinky, webu, online chatu a skrze e-mail přes 13 tisíc individuálních komunikací. 

Jaká jsme zajistili náhradní řešení?

V průběhu října byla situace na trhu nanejvýš komplikovaná. Ceny na burze stoupaly denními skoky, které běžně odpovídají výkyvům za rok. Padl největší alternativní dodavatel Bohemia Energy a bez dodavatele se ocitl skoro milion odběrných míst. Panovala obrovská nejistota a nikdo nevěděl, za kolik bude schopen pro nás nakoupit zítra. Proto nabídky většinou platily jen hodinu nebo dvě. A byla třeba garance odebraného objemu. Řada dodavatelů zareagovala stažením ceníků nebo uzavřením příjmu pro nové zákazníky úplně. 

Věděli jsme, že nemůžeme získat a nabídnout výhodnou cenu. Ale našli jsme a nabídli pohodlné řešení a snížili tak našim zákazníkům nepříjemnosti a stres, které v souvislosti s pádem dodavatele bohužel zažívali. Výsledkem byl mix tří nabídek. Dvě velké stabilní společnosti s fixní cenou a jedna menší s alternativní proměnlivou cenou navázanou na burzu. 

Jaký máme plán v oblasti právního řešení?

Z našeho pohledu postup Kolibřík Energie jednoznačně poškodil všechny zákazníky Skautské energie. Přesto jsme usilovali o mimosoudní urovnání, které by škody způsobené zákazníkům alespoň částečně nahradilo. Kolibřík / Armex na naší snahu o mimosoudní urovnání se zákazníky 10. prosince 2021 reagoval dopisem, ve kterém opakovaně neuznává svá pochybení a odpovědnost za způsobenou škodu. Přesto nabízí zákazníkům určitou formu “bolestného” výměnou za zastavení našeho plánovaného postupu: vést koordinovaně se zákazníky žaloby proti dodavateli. Vzhledem k naprosto nepřiměřené výši hodnoty, kterou dodavatel zákazníkům nabízí, nemáme jinou možnost než naši snahu o mimosoudní vyrovnání pro tuto chvíli považovat za neúspěšnou a zahájit cestu soudního sporu. 

 

Konkrétně pak dodavatel zákazníkům na začátku prosince 2021 nabízí následující:

Návrh Armexu (část A): zprostředkovat významné slevy na a) kontrolu a čištění komínů/spalinových cest, b) montáž solárních panelů, tepelných čerpadel a nových úsporných kotlů a c) spořiče vody 

 • Hodnocení návrhu ze strany Skautské energie: Návrh pokládáme za nezajímavý pro většinu zákazníků. 

Návrh Armexu (část B): možnost odebírat elektřinu a plyn v roce 2023 a 2024 za výhodných cenových podmínek od společnosti Armex Energy

 • Hodnocení návrhu ze strany Skautské energie: Pokládáme za nemožné posoudit výhodnost cen na roky 2023 a 2024 již na přelomu let 2021 a 2022.

Návrh Armexu (část C): případný podíl na provizi původně určený na rozvoj skautingu za dodávky v roce 2022 (tedy 25 Kč/MWh)

 • Hodnocení návrhu ze strany Skautské energie: V případě takového odškodnění by se jednalo o průměrnou částku kolem 200 Kč na odběrné místo

Z pohledu Skautské energie návrh Armexu fakticky nepřináší skutečné odškodnění jednotlivým zákazníkům za škody, které jim vznikly jednostranným vypovězením smlouvy ze strany dodavatele. Skautská energie proto bude postupovat s cílem usnadnit zákazníkům podání žaloby na dodavatele.

Advokátní kancelář nám zpracovala analýzy ve třech vybraných oblastech. Těmito oblastmi jsou: 

 • podpora zákazníků: Jak vypořádat nároky o náhradu škody, která byla způsobena jednotlivým zákazníkům rozhodnutím dodavatele o ukončení dodávek?
 • smlouvy dodavatele s Junákem - českým skautem: Jak vypořádat nároky vyplývající ze smluv, která má TDC uzavřené s dodavatelem a zprostředkovatelem? 
 • trestněprávní oblast: Existuje podezření na trestný čin v souvislosti s ukončením dodávek a vypořádáním majetku dodavatele

Uvedené analýzy od advokátní kanceláře nám pomáhají volit vhodné konkrétní kroky, řešení a komunikaci. 

Do jednání s dodavatelem jsme na konci listopadu 2021 šli se snahou o nalezení mimosoudní dohody takové, která by zahrnovala zároveň obě části - tedy částečné krytí škod způsobených zákazníkům a částečné krytí smluvní pokuty. Do této chvíle se naše snaha o mimosoudní dohodu nepodařila. Přecházíme tedy k přípravám na vedení soudního sporu - jak za TDC, tak i za jednotlivé zákazníky (zde skrze externí subjekt - právní kancelář). Předmětem úvah je i podání trestního oznámení. 

V Česku není možné vést hromadné žaloby. Proto je příprava soudního sporu komplikovaná a vyžádá si delší přípravy. Krom výběru právní kanceláře a stanovení její odměny je třeba připravit řešení pro efektivní komunikaci s desítkami tisíc poškozených. Bude třeba vytvořit systém pro získání plných mocí, callcentrum odbavující dotazy zákazníků, řešení pro stanovení a prokázání výše škody (ta bude všem nabíhat až do konce roku 2022). Spor bude dlouhý a nákladný. Hledáme takovou cestu, která by co nejméně zatížila bývalé zákazníky dodavatele a která by zároveň měla vysokou šanci na úspěch. Je však třeba počítat s tím, že půjde o spor na několik let. 

Bývalí zákazníci dodavatele se budou moci připojit k námi koordinovanému řešení nebo vést proti dodavateli vlastní spor nebo věc z vlastního rozhodnutí dále vůbec neřešit. První větší komunikaci k zákazníkům ohledně zvoleného postupu a možností jejich zapojení předpokládáme po výběru právní kanceláře v prvním čtvrtletí roku 2022. Jakmile budeme mít nové info, najdete ho na webu www.skautskaenergie.cz a zároveň bude rozesláno všem původním zákazníkům Kolibřík Energie e-mailem. 

Budoucnost Skautské energie

Nabídky Skautské energie od nových dodavatelů už využilo na 18 tisíc odběrných míst, což signalizuje velikou důvěru v projekt i při aktuálních cenách. Všechny uzavřené smlouvy jsou nastaveny tak, aby mohly na konci roku 2022 skončit a přejít do nově vyjednaných lepších řešení. Projektu Skautské energie tedy zůstává možnost být do budoucna opět silným subjektem, který udržel důvěru svých zákazníků a zvládne po stabilizaci trhu nabízet všem zapojeným atraktivní podmínky a nadále zajišťovat podporu rozvoje skautingu po celé zemi. 

Poté, co ukončíme řešení krizového řízení důsledků pádu dodavatele, vyhodnotíme tento průběh a vzešlé podněty z proběhlé krize zapracujeme do procesů projektu Skautská energie do budoucna.  

Děkujeme zákazníkům Skautské energie za důvěru i v takto mimořádně náročné situaci, velmi si jí vážíme. I nadále budeme jednat v nejlepším zájmu zákazníků Skautské energie, a to jak při vypořádávání nároků vyplývajících z dodavatelem nedodržených smluv, tak při budoucích rozhodováních. 

Tomáš Slavík, ředitel Skautské energie

 

Rejstřík společností a osob kolem projektu Skautská energie

Kolem našeho projektu a aktuální krize se objevuje mnoho značek a jmen. Následující přehled pomůže v orientaci.  

 • Skautská energie - zastřešující komunitní projekt bez právní osobnosti, držitelem ochranné známky “Skautská energie” je Junák - český skaut. Spojuje desítky tisíc spotřebitelů v ČR. 
 • Junák - český skaut - největší výchovná organizace pro děti a mladé lidi v Česku , prostřednictvím projektu zajišťuje spolufinancování své činnosti
 • TDC - zkratka pobočného spolku Junák - český skaut, Tiskové a distribuční centrum. TDC je ve smluvním vztahu se zprostředkovatelem Občanům a s dodavatelem. TDC pro Junáka - českého skauta zajišťuje řízení a rozvoj projektu.   
 • Kolibřík Energie - dodavatel energií, nejprve vlastněný skupinou TGC, později prodaný skupině Armex (100% akcionářem je dodavatel Armex Energy). 
 • Občanům - náš smluvní partner, se kterým jsme dlouhodobě spolupracovali na zajištění odbavování zákazníků. Držel plné moci zákazníků a nakládat s nimi mohl jen podle naší smlouvy ve prospěch projektu Skautská energie.  Je součástí skupiny TGC.
 • TGC - TG Community Holding je skupina firem, s některými z nich jsme při zajišťování projektu úzce spolupracovali (nyní s Občanům, dříve s Terra Group Investment). Vlastní mj. dodavatele energií TGC Energie. Krátce TGC vlastnilo i dodavatele Kolibřík Energie (než jej prodalo Armexu)
 • Armex - skupina firem, mezi něž patří dodavatel energií Armex Energy. Armex Energy byl v letech 2019 a 2020 dodavatelem plynu pro Skautskou energii. Poté došlo ke strategickému partnerství TGC a Armexu a Kolibřík Energie byl odkoupen, nicméně provoz dodavatele dále zajišťovala TGC. Postupně docházelo k většímu propojení obchodních aktivit obou skupin. 
 • Tomáš Slavík - ředitel TDC, odpovídá za Skautskou energii. Důležité věci rozhoduje po schválení či na základě konzultací s vedením Junáka - českého skauta (Junák má k tomuto zřízeny dvě pracovní skupiny. Obě jsou po celou dobu řízení krize přítomny vyjednávání i rozhodování.)  
 • Jiří Hofírek - vystupuje mj. jako výkonný ředitel Občanům a jako ředitel dodavatele Kolibřík Energie pro Skautskou energii. Místopředseda představenstva Terra Group Investment. Od počátku spolupráce s dodavatelem Kolibřík Energie až do plného vypuknutí podzimní krize vystupoval Jiří Hofírek v jedné osobě jak za zprostředkovatele, tak i za vysoutěženého dodavatele. 
 • Hynek Sagan - majitel skupiny Armex, statutární orgán dodavatele Kolibřík Energie

Mohlo by vás ještě zajímat

Vláda zakázala nové nabízení spotových tarifů. Stávající smlouvy platí a jsou nejvýhodnějším řešením pro rok 2023.

Vláda zakázala nové nabízení spotových tarifů. Stávající smlouvy platí a jsou nejvýhodnějším řešením pro rok 2023.

Od 1. 1. 2023 již není možné nabízet tzv. spotové tarify běžným domácnostem. Vláda svým nařízením zakázala novým zájemcům nabízet produkt, který má minimálně v období zastropovaných cen nejlepší šanci zajistit lidem levnější náklady na energie. Stávající smlouvy zůstávají platné.

K 31. 12. 2022 doporučujeme (skoro) všem provést samoodečet a zajistit si řádné nebo mimořádné vyúčtování. Jak na to?

K 31. 12. 2022 doporučujeme (skoro) všem provést samoodečet a zajistit si řádné nebo mimořádné vyúčtování. Jak na to?

Ať už se účestníte procesu zajištění náhrady škody skrze LitFin, nebo ne, doporučujeme, abyste ke konci roku nahlásili distribuci stav vašeho měřidla samoodečtem.

Zákazníci Pražské plynárenské musí brzy změnit dodavatele. Převod k CENTROPOL ENERGY zahájen. 

Zákazníci Pražské plynárenské musí brzy změnit dodavatele. Převod k CENTROPOL ENERGY zahájen. 

Vyplnění nové smlouvy je potřeba učinit co nejdříve, aby se převod k 1. 1. v pořádku stihl. Žádáme zákazníky o součinnost.